Wet verbetering poortwachter

In de Wet verbetering poortwachter staan vuistregels voor terugkeer naar het werk na ziekte, oftewel re-integratie. Met deze regels – waar in principe van afgeweken kan worden als er een goede reden voor is – krijgt u te maken als u wat langer ziek bent. De begeleiding van een langdurig zieke werknemer ziet er zo uit:

Na zes tot acht weken: plan van aanpak

Na zes weken ziekte geeft de arbo-arts of bedrijfsarts een advies over uw terugkeer. Bijvoorbeeld of, wanneer en onder welke voorwaarden u kunt beginnen met werken, wat u dan wel en niet kunt doen en welke aanpassingen nodig zijn op uw werkplek. Misschien kunt u na verloop van tijd beginnen met werken op therapeutische basis. Uw gezondheid staat hierbij altijd centraal en niet de werkprestatie. U krijgt zo de kans om rustig weer te wennen aan het werkritme.

Het advies van de arbodienst of bedrijfsarts is de leidraad voor het ‘plan van aanpak’ dat uw werkgever samen met u opstelt. In dit plan staat wat u en uw werkgever gaan doen om te zorgen dat u weer aan de slag kunt. Uw werkgever kan daarbij hulp krijgen van een re-integratiebedrijf. In het plan van aanpak wordt verder een ‘casemanager’ aangewezen die ervoor zorgt dat uw werkgever en u de afspraken nakomen. De casemanager kan ook uw baas zijn of bijvoorbeeld een P&O-medewerker. Van tijd tot tijd moet u samen kijken of iedereen de afspraken wel nakomt en of er misschien nieuwe afspraken nodig zijn.

Binnen dertien weken: ziekmelding bij UWV

Voordat u dertien weken ziek bent, moet uw werkgever u ziekmelden bij UWV. UWV registreert uw eerste ziektedag. Bij een te late ziekmelding moet uw werkgever langer uw loon langer doorbetalen en begint uw eventuele WIA-uitkering later.

Periodiek evalueren

U en uw werkgever moeten om de 6 tot 8 weken bekijken hoe het met u gaat en of uw re-integratie nog volgens plan verloopt.

Na 46 tot 52 weken: eerstejaarsevaluatie

Na ongeveer een jaar (46 tot 52 weken) moeten u en uw werkgever de stand van zaken evalueren. Dit heet de ‘eerstejaarsevaluatie’. U spreekt meteen af wat het doel voor het tweede ziektejaar is, en hoe u dat wilt bereiken. Zo nodig moet u het plan van aanpak bijstellen. Uw werkgever maakt een schriftelijk verslag van deze evaluatie.

Na twintig maanden: re-integratieverslag en WIA-aanvraag

Na twintig maanden ziekte maakt u samen met uw werkgever een re-integratieverslag. In dit verslag staan uw situatie, mogelijkheden en beperkingen, en of de afspraken uit het plan van aanpak zijn nagekomen.

Het re-integratieverslag en de eerstejaarsevaluatie zijn belangrijke stukken als u een WIA-uitkering aanvraagt. U moet ze namelijk meesturen met de aanvraag. Aan de hand van deze stukken kijkt UWV of u en uw werkgever genoeg hebben gedaan om weer aan de slag te komen. Is dat niet het geval, dan kan UWV sancties opleggen.