ANBI

De Stomavereniging is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenkingsbelasting hoeven te betalen over giften. Dus het geld dat u aan ons schenkt, komt ook volledig bij ons terecht. In het kader van de ANBI-status vindt u hier alle wettelijk verplichte gegevens die van belang zijn.

Naam en contactgegevens

De naam van de vereniging is: Nederlandse Stomavereniging. De verkorte naam van de vereniging luidt: Stomavereniging.

Stomavereniging
Randhoeve 221
3995 GA Houten
T: 030 634 3910
E: info@stomavereniging.nl

RSIN/fiscaal nummer: 0093.15.779
KvK-nummer: 40531913
ING: NL19INGB0001361073(BIC: INGBNL2A)
ABN AMRO: NL09ABNA0589621300 (BIC:ABNANL2A)

Doelstellingen

De doelstelling van de vereniging is vastgelegd in de statuten en is als volgt omschreven:

 1. De vereniging heeft tot doel:
  1. het streven naar een optimale kwaliteit van leven na stoma-aanleg voor alle personen met een (tijdelijke) stoma in Nederland en hun omgeving door goede stomazorg en toegang tot adequate stomamaterialen;
  2. het behartigen van de belangen van haar leden.
 2. De vereniging tracht dit doel, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met anderen, mede te bereiken door:
  1. het geven van voorlichting in de ruimste zin des woords aan personen met een stoma en hun omgeving;
  2. het onderhouden van contacten met leveranciers en fabrikanten van materialen en toebehoren om de kwaliteit daarvan, alsook de verkrijgbaarheid te bevorderen; c
  3. het onderhouden van contacten met belangrijke stakeholders als zorgverzekeraars; zorgverleners en overheden over alle aan stoma gerelateerde zaken;
  4. het mede bevorderen van de kwaliteit van de stomazorg.

Bestuur

 • Rein van der Leeuw (voorzitter)
 • John van de Langenberg (vicevoorzitter)
 • Babs Banning (penningmeester)
 • Carl-Peter Cremers (algemeen bestuurslid)
 • Sanne Blom
 • Arjen Noordzij
 • Maria Wiebosch-Steeman

In de artikelen 11, 12 en 13 van de statuten zijn de verantwoordelijkheden van het bestuur geregeld.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging ontvangt geen salaris voor de uitoefening van de functie, slechts een vergoeding van gemaakte onkosten. De medewerkers en directeur van het landelijke bureau worden betaald conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Beleids-/meerjarenplan

De vereniging heeft een strategisch meerjarenplan en een jaarplan. Beide documenten zijn openbaar en te downloaden.

Jaarverslag en jaarrekening

De vereniging legt verantwoording aan de Ledenraad af middels het jaarverslag en de jaarrekening.