Missie en visie

De Stomavereniging is een vrijwilligersorganisatie die werkt met een Verenigingsbestuur (kortweg het bestuur) en een Ledenraad. Het bestuur zet samen met de directeur de beleidslijnen uit. De Ledenraad is de toezichthouder.

Missie

De Stomavereniging is een vereniging die staat voor goede informatie en advies voor mensen die een stoma hebben of krijgen, komt op voor goede zorg en zet zich in voor verbetering van maatschappelijke knelpunten die mensen met een stoma ondervinden (= missie).

Visie

Deze doelstellingen geven aan waar de Stomavereniging voor ‘gaat’, dus haar idealen:

  1. De Stomavereniging wil met en namens de leden werken aan een optimale kwaliteit van zorg en een leven zonder belemmeringen voor mensen met een stoma. Zij maakt daarbij gebruik van de ervaringen, behoeften en wensen van de leden en niet-leden die zij systematisch verzamelt. Voor mensen die (vanwege een ziekte of aandoening) een stoma nodig hebben, is een goede interactie en samenwerking met professionele zorg- en dienstverleners de gewenste ‘standaard’.
  2. De Stomavereniging werkt samen met organisaties en beroepsgroepen die bij stoma en zorg betrokken zijn, zoals stomaverpleegkundigen, chirurgen, ziekenhuizen, medisch speciaalzaken, fabrikanten en zorgverzekeraars.
  3. De Stomavereniging werkt samen met andere patiëntenorganisaties aan kwaliteitsverbeteringen in de zorgketen en patiënteninformatie daarover, waarbij het aanleggen van een stoma onderdeel is van de behandeling.
  4. De Stomavereniging neemt deel aan samenwerkingsverbanden, die het opheffen van sociaal-maatschappelijke knelpunten voor mensen met een stoma tot doel hebben.
  5. Binnen de vereniging werken beroepskrachten en vrijwilligers samen aan taken en activiteiten die de ledenraad hebben vastgesteld. Een financieel gezonde organisatie is hiervoor een voorwaarde.

De Stomavereniging zet haar visie, missie en kerntaken uiteen in het Strategisch Meerjarenbeleidsplan. Elk jaar verschijnt er een jaarplan waarin de hoofdlijnen van beleid verder zijn uitgewerkt.