De Stomavereniging heeft samen met Stichting Darmkanker een reactie gepubliceerd op de discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’ van het ministerie van VWS. Om toegankelijke en kwalitatief goede zorg te realiseren, moet er meer aandacht zijn voor het perspectief van patiënten, stellen de patiëntenverenigingen.

In de nota wordt veel aandacht besteed aan preventie. Het voorkomen van zorg is zonder meer belangrijk. Maar voor mensen die al geconfronteerd zijn met een (chronische) aandoening, moet meer worden ingezet op kwalitatief goede zorg en een optimale kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld door het verder ontwikkelen en inzetten van methoden om kanker op te sporen en door expertzorg, waarbij de diagnose en het behandelplan worden verzorgd in gespecialiseerde centra, zodat patiënten de best mogelijke zorg krijgen. Verder kunnen prehabilitatieprogramma’s meer worden ingezet. Mensen die fitter het behandeltraject ingaan, herstellen namelijk beter én sneller. Ook aan het aanbieden en vergoeden van passende hulpmiddelen(zorg) valt het nodige te verbeteren.

Belang van de patiënt voorop

De Stomavereniging en Stichting Darmkanker vinden het belangrijk dat mensen, gegeven de omstandigheden, weer zo optimaal mogelijk kunnen meedoen met de maatschappij. Het belang van de patiënt moet daarom meer voorop staan in de afspraken tussen aanbieders en verzekeraars. Nu wordt te vaak gedacht óver de patiënt in plaats van mét de patiënt. Wat is belangrijk voor de patiënt? Wat heeft hij of zij nodig, tijdens en ná de behandeling?

Praktijk is anders

In de praktijk merken beide patiëntenorganisaties dat de zorg in veel gevallen te afhankelijk is van de visie van een behandelaar, de middelen van een ziekenhuis en de afspraken met de zorgverzekeraars. En dat mooie initiatieven zoals functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen, uitmonden in slepende, papieren trajecten. Daarom pleiten de Stomavereniging en Stichting Darmkanker ervoor dat patiëntenverenigingen een stevigere rol krijgen bij het sturen op kwaliteitsveranderingen in de zorg.

Stevigere rol patiëntverenigingen

Het verbeteren van kwaliteitsnormen, het beter benutten van de ervaringsdeskundigheid van patiënten, het verlagen van de administratieve lasten en het creëren van meer ruimte en aandacht voor de patiënt zijn belangrijke zaken die daarbij gaan helpen. Dat zal zowel het werkplezier van het zorgpersoneel verhogen als de ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt.

Meer kwaliteit, minder kosten

De Stomavereniging pleit als patiëntenorganisatie voor het vaststellen van een duidelijk en compact veranderprogramma. Een programma dat per zorgdoelgroep vastgesteld wordt met het werkveld waarin zowel zorgaanbieder, patiëntenorganisatie als de zorgprofessional actief zijn vertegenwoordigd.

Wij zijn ervan overtuigd dat er voor alle partijen veel winst is te behalen. Er is overtuigend bewijs dat sturen op verbetering van de kwaliteit van leven hand in hand kan gaan met het realiseren van aanzienlijke besparingen in de zorgketen. Want, zoals we bij de Stomavereniging zeggen: Samen staan we sterker.

Reactie en discussienota

Tags:
  • Deel dit bericht via