Privacy

Dit is de verklaring omtrent privacy van de Stomavereniging. Deze verklaring over privacy is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van onze leden/begunstigers en de gebruikers van de website verwerken. Door uw gegevens in te vullen en/of op de ‘akkoord’ buttons te klikken geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De vereniging respecteert de privacy van al haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonsgegevens en persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De Stomavereniging is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaring aan te klikken.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stomavereniging
Randhoeve 221
3995 GA Houten
T: 030 634 3910
E: info@stomavereniging.nl
KvK-nummer: 40531913
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via persoonsgegevens@pgosupport.nl.

Welke gegevens verwerkt de Stomavereniging en voor welk doel

 1. Als u zich aanmeldt als lid of begunstiger van onze vereniging/stichting vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Het kan dan gaan om de volgende persoonsgegevens:
  a) Naam
  b) Adres
  c) E-mailadres
  d) Telefoonnummer
  e) Geboortedatum
  f) Bankrekeningnummer
  g) Informatie over de stoma of gezondheid: bijvoorbeeld type stoma, oorzaak stoma, wanneer aangelegd etc.
 2. De gegevens onder 1 a t/m g worden verwerkt voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst waaronder ook het innen van de contributie;
 3. De gegevens onder 1 a t/m e en g worden gebruikt voor het registreren en de behandeling van de door de betrokkenen gestelde vragen of klachten en (ii) de verstrekking van de door de betrokkene, gevraagde informatie;
 4. De gegevens onder 1 a t/m g worden gebruikt voor (i) het versturen van informatie over en uitnodigingen voor bijeenkomsten, onderzoeken, of enquêtes, (ii) het registreren van de aanmelding voor bijeenkomsten en bezoekdiensten;
 5. De geanonimiseerde gegevens onder g kunnen eveneens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door de vereniging of door derden. Deze gegevens zijn dan altijd anoniem en dus niet te herleiden naar de betrokkenen.
 6. Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw gegevens onder a en c ook gebruiken om u via onze e-mail nieuwsbrieven of anderszins te informeren over producten, diensten en acties van de Stomavereniging. U kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten op de in de mailingen aangegeven methode (opt-out).
 7. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Stomavereniging. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij (i) wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, (ii) u daarvoor toestemming heeft gegeven, (iii) de verstrekking plaats vindt aan een bewerker als bedoeld in artikel 3.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit deze privacyverklaring na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

Inzagerecht, verwijdering vragen en klachten

 1. Via het secretariaat van de Stomavereniging (info@stomavereniging.nl) kunt u bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. We zullen uw verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. De inzageprocedure is vastgelegd in een regeling welke opgenomen is onderaan deze privacyverklaring. Indien wij uw verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met secretariaat van de Stomavereniging. Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen.
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (persoonsgegevens@pgosupport.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan ons secretariaat (info@stomavereniging.nl).

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Inzageregeling persoonsgegevens

 1. Iedereen van wie persoonsgegevens in de administratie van de vereniging zijn opgenomen heeft recht op inzage van die gegevens. Het gaat daarbij alleen om persoonsgegevens van de betrokkene zelf. Gegevens van andere betrokkenen zullen niet ter inzage worden verstrekt.
 2. Een verzoek tot inzage moet worden ingediend bij het bestuur van de Stomavereniging. Het bestuur zal streeft er naar om binnen vier weken aan de betrokkene een overzicht verstrekken van alle persoonsgegevens die verwerkt zijn, de aard van de verwerking, en het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt. Ook zal worden vermeld of gegevens aan derden zijn verstrekt en zo ja, aan welke derden en met welk doel die verstrekking heeft plaatsgevonden.
 3. Als de organisatie denkt dat een derde bedenkingen zal hebben tegen het verstrekken van het overzicht aan de betrokkene zal die derde door het bestuur van de organisatie zo mogelijk in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze mee te delen. De eindbeslissing over het verstrekken van de inzage is aan het bestuur.
 4. Indien de betrokkene, in aanvulling op het inzagerecht, de informatie inzake de verwerking van de persoonsgegevens wenst te ontvangen, is betrokkene voor de verstrekking daarvan een kostenvergoeding van € 5 (administratiekosten) verschuldigd.
 5. Betrokkene is eveneens gerechtigd het bestuur te verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en/of om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens. Het bestuur streeft er naar om binnen vier weken na de ontvangst daarvan, het verzoek of het verzet af te handelen en de eventuele consequenties daarvan aan de betrokkene mee te delen.
 6. Indien een betrokkene het niet eens is met de afhandeling van diens verzoek door het bestuur, kan deze een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming van de vereniging via het mail adres: persoonsgegevens@pgosupport.nl.