Word lid of doneer
Word lid of doneer

Privacy

Dit is de privacyverklaring van de Stomavereniging. De Stomavereniging is een vereniging die staat voor goede informatie en advies voor mensen die een stoma hebben of krijgen, komt op voor goede zorg en zet zich in voor verbetering van maatschappelijke knelpunten die mensen met een stoma ondervinden. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van onze leden/begunstigers en de gebruikers van de website verwerken. Door uw gegevens in te vullen en/of op de ‘akkoord’ buttons te klikken geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

De vereniging respecteert de privacy van al haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonsgegevens en persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De Stomavereniging is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaring aan te klikken.

Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De privacyverklaring is vastgesteld op 1 april 2019.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stomavereniging
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
T: 030 634 3910
E: info@stomavereniging.nl
KvK-nummer: 40531913
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via persoonsgegevens@pgosupport.nl.

Welke gegevens verwerkt de Stomavereniging en voor welk doel

1. Als u zich aanmeldt als lid of begunstiger van onze vereniging/stichting vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Het kan dan gaan om de volgende persoonsgegevens:

a. Naam
b. Adres
c. E-mailadres
d. Telefoonnummer
e. Geboortedatum
f. Bankrekeningnummer
g. Interessegebied voor informatie over type stoma en
oorzaken voor een stoma.

2. De gegevens onder 1 a t/m d en f worden verwerkt voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst waaronder ook het innen van de contributie;
3. De gegevens onder 1 a t/m e en g worden gebruikt voor (i) het registreren en de behandeling van de door de betrokkenen gestelde vragen of klachten en (ii) de verstrekking van de door de betrokkene, gevraagde informatie;
4. De gegevens onder 1 a t/m c worden gebruikt voor (i) het versturen van informatie over en uitnodigingen voor bijeenkomsten, onderzoeken of enquêtes, (ii) het registreren van de aanmelding voor bijeenkomsten en bezoekdiensten. Daarbij kunnen de gegevens onder e en g door de Stomavereniging gebruikt worden om voor u interessante bijeenkomsten, onderzoeken of enquêtes te selecteren en om de bezoekdiensten goed te kunnen voorbereiden.
5. De geanonimiseerde gegevens onder g kunnen eveneens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door de vereniging of door derden. Deze gegevens zijn dan altijd anoniem en dus niet te herleiden naar de betrokkenen.
6. Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw gegevens onder a en c ook gebruiken om u via onze e-mail nieuwsbrieven of anderszins te informeren over producten, diensten en acties van de Stomavereniging. U kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten op de in de mailingen aangegeven methode (opt-out).
7. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Stomavereniging. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij (i) wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, (ii) u daarvoor toestemming heeft gegeven, (iii) de verstrekking plaats vindt aan een verwerker als bedoeld in artikel 3.

E-mailmarketing (opt-in)

Uitsluitend als u zich heeft geabonneerd, gebruiken we uw naam en e-mailadres om u de e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Cookies

Stomavereniging gebruikt enkel cookies van Google Analytics (_ga). Bezoekers worden hierbij niet geïdentificeerd. Wij verzamelen via Google Analytics gegevens voor onderzoek om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

Bewaartermijnen

De Stomavereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Stomavereniging de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Lidmaatschap

Je kunt lid worden van de Stomavereniging. De Stomavereniging is dé plek waar je ervaringen over leven met een stoma met anderen kunt delen. Ook kan de vereniging zich door jouw lidmaatschap nog beter inzetten voor goede, toegankelijke stomazorg. Het lidmaatschap kost €36,- per jaar. Hiervoor hebben we je adresgegevens en betaalgegevens nodig voor de periodieke inning van de contributie en voor het toesturen van ons magazine Vooruitgang.

Om lid te worden vragen we je akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Hiermee machtig je de Stomavereniging het contributiebedrag voor het lidmaatschap jaarlijks van je rekening af te schrijven. Je kunt het lidmaatschap makkelijk opzeggen via een mail naar info@stomavereniging.nl of een brief te sturen naar de Stomavereniging.  Het lidmaatschap loopt per jaar en wordt automatisch jaarlijks verlengd. De opzegtermijn bedraagt één maand. Als het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, blijft de contributie verplicht.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit deze privacyverklaring na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

Inzagerecht, verwijdering vragen en klachten

1. Via het secretariaat van de Stomavereniging (info@stomavereniging.nl) kunt u bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. We zullen uw verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. De inzageprocedure is vastgelegd in een regeling die u kunt opvragen bij het secretariaat van de Stomavereniging. Indien wij uw verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.
2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met secretariaat van de Stomavereniging. Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen.
3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (persoonsgegevens@pgosupport.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan ons secretariaat (info@stomavereniging.nl).

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.