Word lid of doneer
Word lid of doneer

ANBI

De Stomavereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenkingsbelasting hoeven te betalen over giften. Dus het geld dat je aan ons schenkt, komt ook volledig bij ons terecht. In het kader van de ANBI-status vind je hier alle wettelijk verplichte gegevens.

Naam en contactgegevens

De naam van de vereniging is: Nederlandse Stomavereniging. De verkorte naam van de vereniging luidt: Stomavereniging.

Stomavereniging
Domus Medica, Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Postbus 30510 | 3503 AH Utrecht
T: 030 634 3910
E: info@stomavereniging.nl

RSIN/fiscaal nummer: 0093.15.779
KvK-nummer: 40531913
ING: NL19INGB0001361073(BIC: INGBNL2A)
ABN AMRO: NL09ABNA0589621300 (BIC:ABNANL2A)

Doelstellingen

De doelstelling van de vereniging is vastgelegd in de statuten en is als volgt omschreven:

De vereniging heeft tot doel:

 • het streven naar een optimale kwaliteit van leven na stoma-aanleg voor alle personen met een (tijdelijke) stoma in Nederland en hun omgeving door goede stomazorg en toegang tot adequate stomamaterialen;
 • het behartigen van de belangen van haar leden.

De vereniging tracht dit doel, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met anderen, mede te bereiken door:

 • het geven van voorlichting in de ruimste zin des woords aan personen met een stoma en hun omgeving;
 • het onderhouden van contacten met leveranciers en fabrikanten van materialen en toebehoren om de kwaliteit daarvan, alsook de verkrijgbaarheid te bevorderen;
 • het onderhouden van contacten met belangrijke stakeholders als zorgverzekeraars;
 • zorgverleners en overheden over alle aan stoma gerelateerde zaken;
 • het mede bevorderen van de kwaliteit van de stomazorg.

Bestuur

 • Sanne Blom (voorzitter)
 • Ruben Meijer (algemeen bestuurslid)
 • Daphne Albers (penningmeester)
 • Ilse Woudenberg (algemeen bestuurslid)
 • Wim Gerlag (algemeen bestuurslid)
 • Paul Stortelder (algemeen bestuurslid)

In de artikelen 11, 12 en 13 van de statuten zijn de verantwoordelijkheden van het bestuur geregeld.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging ontvangt geen salaris voor de uitoefening van de functie, slechts een vergoeding van de onkosten. De medewerkers en directeur van het landelijke bureau worden betaald conform de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Meerjarenplan

De vereniging heeft een Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en een jaarplan 2024. Dit document is openbaar en te downloaden.

Jaarverslag en jaarrekening

De vereniging legde verantwoording aan de ledenraad af middels het Jaarverslag 2023 en de Jaarrekening 2023 en het bestuursverslag 2023.

Standaard formulier publicatieplicht ANBI

Hier staat het standaard formulier publicatieplicht van de Stomavereniging.

Huishoudelijk reglement

Hier staat het huishoudelijk reglement van de Stomavereniging.